Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platné podmínky kurzů plavání

Platné podmínky kurzů plavání ze dne 1. 9. 2020

 

Tento dokument popisuje platné podmínky pro kurzy plavání organizované Zuzanou Veselou, IČ: 86723448  (dále jen „Trenérka“).

Všichni účastnící kurzů jsou povinni se jimi řídit.

Všichni účastníci kurzů jsou povinni dodržovat aktuální opatření a hygienická nařízení vydaná ministerstvem zdravotnictví.

Není-li dohodnuto jinak, kurzy probíhají v předem domluvených sportovištích (dále jen „bazén“)

 

    1. Všeobecné podmínky kurzu

     a. Kurz plavání bez rodičů

V případě kurzu plavání bez rodičů bude dítě (dále jen „účastník kurzu“) předáno Trenérce v šatně daného sportovního zařízení, kde budou probíhat kurzy plavání, a to s dostatečným předstihem tak, aby nic nebránilo včasnému začátku lekce. V případě pozdního příchodu na hodinu již nemusí být účastní kurzu vpuštěn. Trenérka neručí za tyto případy.

     b. Kurz plavání s rodiči

V případech kurzu plavání s rodiči platí pravidla o včasném příchodu z odstavce 1.a těchto podmínek. Účastníci kurzu jsou povinni řídit se pokyny Trenérky

     c. Bezpečnost

Účastníci kurzu jsou povinni řídit se bezpečnostními podmínkami bazénu či jiného sportoviště.

     d. Náhradu a rušení lekcí

Nemůže-li se ze zdravotních či jiných důvodů účastník kurzu zúčastnit lekce, je povinen o tom informovat Trenérku, a to nejpozději do 26 hodin před začátkem smluvené lekce. V takovém případě vzniká účastníkovi kurzu právo na náhradní lekci. V případech, kdy došlo ke zrušení později, má Trenérka právo neposkytnout náhradní lekci. Maximální počet lekcí, které lze postupně nahradit je omezen 30% z celkového počtu lekcí pro dané zaplacené období.

V případech, kdy není možné provést lekci ze strany Trenérky je Trenérka povinna zařídit adekvátní náhradu, která umožní provedení lekce dle domluveného rozsahu. V případech, kdy to není možné, bude hodina automaticky nahrazena.

     e. Prevence

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, zejména kvůli pandemii Covid 19, může být účastník kurzu vyloučen z dané lekce v případech, kdy má teplotu vyšší jak 37 stupňů Celsia, má respirační onemocnění nebo projevuje jiné podobné příznaky nemoci covid 19. V případech, kdy nebylo postupováno s rušení lekcí dle odstavce d článku 1 těchto podmínek se považuje hodina za vykonanou.

     f. Rozsah lekcí

Na začátku každého kurzu dostanou účastníci kurzu, resp. Jejich zákonní zástupci, rozpis tréninků od Trenérky.

     g. Ostatní

Lekce standardně probíhají v bazénu na základě předchozí domluvy s oběma stranami. V případech, kdy není možné z technických či jiných důvodů provést lekci, se Trenér zavazuje pokusit se najít adekvátní náhradu v dostupné vzdálenosti. V případech, kdy není náhrada bazénu možná, má Trenérka právo využít lekci pro fyzickou či jinou přípravu, a to na sportovišti či veřejném prostranství.

V případech ani jednu z výše uvedených činností není možné vykonat, zejména z důvodu vyšší moci, tedy případech, kdy Trenérka nemá možnost ovlivnit vnější okolnosti, jako např. nouzový stav, lockdown nařízený vládou ČR, karanténa nařízená krajskou hygienickou stanicí, má účastník kurzu právo na nefinanční náhradu , maximálně však 30% z množství lekcí, které by měly být nahrazeny.

 

Trenérka má právo jednostranně změnit tyto podmínky. Musí tak však učinit nejméně 10 dní před platnostní nových podmínek, a to zveřejněním na webových stránkách www.plavaniliberec.cz

 

Tyto podmínky nabývají platnosti 1. 9. 2020